.
AUD 4.78812200
CAD 5.30887900
CZK 0.30720900
DKK 1.01142600
HUF 2.092615
JPY 5.844342
NOK 0.75126500
SEK 0.72130900
CHF 7.24997900
GBP 9.01860500
USD 6.67221700
EUR 7.52692800
PLN 1.64225100

Tarifa naknada

ODLUKA O TARIFI NAKNADA ZA USLUGE PO POSLOVIMA KOJE OBAVLJA SAMOBORSKA BANKA D.D.

 

Pregled naknada Banke nalazi se ovdje.

 

NAPOMENE UZ TARIFU NAKNADA:

 

STVARNI TROŠKOVI

1. Nalogodavac je dužan podmiriti sve provizije i troškove koje zaračunava inozemni korespondent.
2. Osim naknada predviđenih ovom Odlukom, Banka naplaćuje i sve stvarne troškove koje je imala prilikom izvršenja usluga po poslovanju u kunama i devizom poslovanju u zemlji i inozemstvu.


Stvarnim troškovima smatraju se sljedeći izdaci:

a) poštarina za preporučene, ekspresne i avionske pošiljke dokumenata, pošiljke uz povratnu potvrdu i druga posebna rukovanja pošiljkama, poštarine za pakete, te prijevozni troškovi,

b) troškovi telefaksa, telegrama i telefonskih razgovora, osim onih koji se obavljaju unutar organizacijskih dijelova Samoborske banke,

c) troškovi doznaka putem poštanskih uputnica, telefona, telegrama i telefaksa

d) troškovi koje zaračunavaju druge banke u zemlji i inozemstvu koje sudjeluju u izvršenju posla,

e) troškovi materijala za posebno pakiranje,

f) takse, porezi, premije osiguranja i slično koje Banka plaća za račun korisnika usluga, a koji po važećim propisima padaju na teret korisnika usluga

g) troškovi pravnog zastupanja, sudski troškovi, protest, mjenična tužba, izvršenja i slično,

h) troškovi stručnjaka – ekspertize zahtjeva za dobivanjem investicijskih kredita, a po prethodnom sporazumu s tražiteljem kredita

i) troškovi posebnih obrazaca u poslovanju s inozemstvom (mjenica i slično)

j) ostali izdaci i troškovi koji su nastali na zahtjev korisnika usluga ili kredita kao što su: pribavljanje podataka o mjestu zaposlenja i boravka dužnika i jamaca i drugi.

 

Stvarni troškovi naplaćuju se i onda kada je ovom Odlukom predviđeno da se odnosni posao obavlja bez naknade. Banka može naplatiti i druge stvarne troškove koji nisu obuhvaćeni ovom Tarifom, ukoliko je to regulirano posebnim sporazumom između Banke i korisnika usluga.
Sve obvezene statističke podatke Banka daje drugoj banci bez naknade.


OSTALE ODREDBE

1. Naknade za obavljanje usluga Banka naplaćuje od korisnika usluga ako sporazumom između korisnika usluga i Banke nije drugačije određeno.

2. Za usluge koje nisu previđene ovom Odlukom, a pojave se u bančinom poslovanju, visina naknade utvrđuje se sporazumom između korisnika usluge i Banke ili po odluci Uprave Banke.

3. Banka može utvrditi višu ili nižu naknadu od navedene u ovoj Odluci u zavisnosti od tržišnih uvjeta ponude i potražnje, odnosno ako postoji poseban interes Banke, osim naknada uređenih zakonskim propisima (Zakon o potrošačkom kreditiranju i dr.).

4. Prva obračunata tromjesečna naknada obračunava se unaprijed dospijeva na naplatu u momentu izvršenja usluge (garancije u kunama i devizne garancije, avali, akcepti i drugi instrumenti).

Kod daljnjeg tromjesečnog obračuna, naknada se obračunava i naplaćuje unaprijed za svako započeto kalendarsko tromjesečje do kraja tromjesečja odnosno do isteka roka važnosti, ako pada u tom tromjesečju.

Naknada se računa na iznos koji je u važnosti prvog dana započetog tromjesečja za koji se obračun vrši.

5. Za usluge u deviznom poslovanju koje Banka obavlja korisnicima u zemlji, naknade se obračunavaju u kunama u momentu izvršavanja usluge po tečaju iz posebne tečajne liste Banke.

Naplata naknade vrši se unaprijed odnosno u momentu izvršenja usluge.

6. Obračunate naknade za izvršene usluge, kao i stvarni troškovi, dospijevaju za plaćanje odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana ispostavljanja terećenja.

7. Ukoliko klijent nema prometa po računu, naknada za održavanje računa se ne naplaćuje

8. Ova odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

 

CJENIK USLUGA PO RAČUNIMA PRAVNIH OSOBA, OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA

 

Cjenik usluga po računima pravnih osoba, obrtnika i slobodnih zanimanja pogledajte ovdje.