.
AUD 4.95985500
CAD 5.61251600
CZK 0.30428700
DKK 1.01197300
HUF 1.881876
JPY 5.323952
NOK 0.72949900
SEK 0.69959600
CHF 7.51604200
GBP 8.74137000
USD 7.21010200
EUR 7.52806800
PLN 1.60100100

Tarifa naknada

ODLUKA O TARIFI NAKNADA ZA USLUGE PO POSLOVIMA KOJE OBAVLJA SAMOBORSKA BANKA D.D.

 

Pregled naknada za usluge po poslovima s građanima pogledajte ovdje.

 

NAPOMENE UZ TARIFU NAKNADA:

 POJAŠNJENJE POJMOVA  

 1.      Kreditni transfer je platna transakcija kojom pružatelj platnih usluga prenosi sredstva na račun primatelja plaćanja na temelju naloga platitelja, s tim da platitelj i primatelj plaćanja mogu biti ista osoba.

 2.      Trajni nalog jest platna usluga kojom pružatelj platnih usluga (Banka) na temelju ugovora o trajnom nalogu sa svojim korisnikom platnih usluga periodično na određeni ili odredivi dan prenosi određeni ili odrediv iznos s računa za plaćanje svoga korisnika platnih usluga u korist računa za plaćanje primatelja plaćanja (npr. plaćanje anuiteta ili rate kredita i sl.).

 3.      Nacionalni kreditni transfer je platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluje pružatelj (prijenosi unutar Banke) ili pružatelji (prijenosi između banaka) platnih usluga u Republici Hrvatskoj.

 4.      Prekogranični kreditni transfer je platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju dva pružatelja usluga od kojih se jedan pružatelj platnih usluga nalazi u Republici Hrvatskoj, a drugi u drugoj državi članici.

 5.      Međunarodna platna transakcija jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju dva pružatelja platnih usluga od kojih se jedan pružatelj platnih usluga nalazi u Republici Hrvatskoj, a drugi u trećoj državi.

 Treća država jest svaka država koja nije članica.


6. Troškovne opcije:

“OUR”(our) - sve troškove snosi fizička osoba koja je ispostavila nalog za plaćanje-platitelj (troškove Banke i posrediničkih/inozemnih banaka)

“SHA”(shared) - podijeljeni troškovi – platitelj plaća troškove Banke, a primatelj plaća troškove drugih banaka (posrednika i svoje banke)

“BEN”(beneficiary)  - primatelj snosi sve troškove plaćanja (Banka nema podržanu “BEN” troškovnu opciju u deviznom poslovanju građana).

 

7.      Pojašnjenje odredbi ZPK (Zakona o potrošačkom kreditiranju) iz točke 5.2.2.

Banka može naplatiti naknadu za prijevremenu otplatu kredita s fiksnom kamatnom stopom ako je         razdoblje između dana prijevemene otplate kredita i roka dospijeća iz ugovora o kreditu dulje  od godinu    dana, najviše u visini od 1% iznosa kredita, pod uvjetima da:

 -   iznos prijevremene otplate unutar 12 mjeseci premašuje iznos od 75.000,00 Kn i

 -   iznos naknade ne prelazi iznos kamate koju bi potrošač platio tijekom razdoblja između dana   prijevremene otplate i dana prestanka ugovora o kreditu. 

  Ako je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu kraće od  godine dana iznos naknade ne smije premašiti 0,5% iznosa kredita koji se ranije otplaćuje.


STVARNI TROŠKOVI


Osim naknada predviđenih ovom Odlukom, Banka naplaćuje i sve stvarne troškove koje je imala prilikom izvršenja usluga po poslovanju u kunama i devizom poslovanju u zemlji i inozemstvu.


Stvarnim troškovima smatraju se sljedeći izdaci:

a) poštarina za preporučene, ekspresne i avionske pošiljke dokumenata, pošiljke uz povratnu potvrdu i druga posebna rukovanja pošiljkama, poštarine za pakete, te prijevozni troškovi,

b) troškovi telefaksa, telegrama i telefonskih razgovora, osim onih koji se obavljaju unutar organizacijskih dijelova Samoborske banke,

c) troškovi doznaka putem poštanskih uputnica, telefona, telegrama i telefaksa

d) troškovi koje zaračunavaju druge banke u zemlji i inozemstvu koje sudjeluju u izvršenju posla,

e) troškovi materijala za posebno pakiranje,

f) takse, porezi, premije osiguranja i slično koje Banka plaća za račun korisnika usluga, a koji po važećim propisima padaju na teret korisnika usluga

g) troškovi pravnog zastupanja, sudski troškovi, protest, mjenična tužba, izvršenja i slično,

h) troškovi stručnjaka – ekspertize zahtjeva za dobivanjem investicijskih kredita, a po prethodnom sporazumu s tražiteljem kredita

i) troškovi posebnih obrazaca u poslovanju s inozemstvom (mjenica i slično)

j) ostali izdaci i troškovi koji su nastali na zahtjev korisnika usluga ili kredita kao što su: pribavljanje podataka o mjestu zaposlenja i boravka dužnika i jamaca i drugi.

 

Stvarni troškovi naplaćuju se i onda kada je ovom Odlukom predviđeno da se odnosni posao obavlja bez naknade. Banka može naplatiti i druge stvarne troškove koji nisu obuhvaćeni ovom Tarifom, ukoliko je to regulirano posebnim sporazumom između Banke i korisnika usluga.
Sve obvezene statističke podatke Banka daje drugoj banci bez naknade.


OSTALE ODREDBE


1. Naknade za obavljanje usluga Banka naplaćuje od korisnika usluga ako sporazumom između korisnika usluga i Banke nije drugačije određeno.

2. Za usluge koje nisu previđene ovom Tarifom, a pojave se u bančinom poslovanju, visina naknade utvrđuje se sporazumom između korisnika usluge i Banke ili po odluci Uprave Banke.

3. Za usluge u deviznom poslovanju koje Banka obavlja korisnicima u zemlji, naknade se obračunavaju u kunama u trenutku izvršenja usluge po tečaju iz tečajne liste Banke.

Naplata naknade vrši se u trenutku izvršenja usluge.

4. Obračunate naknade za izvršene uluge, kao i stvari troškovi, dospijevaju za plaćanje odmah, osim naknade za vođenje računa, naknade za korištenje usluge SABANK.net i naknade za slanje SMS poruka koje se naplaćuju mjesečno.

5. Ukoliko klijent nema prometa po računu, naknada za održavanje računa se ne naplaćuje.

6. Maksimalni iznos isplate gotovog novca bez prethodne najave u kunama iznosi 30.000,00 kn, a u eurima kunsku protuvrijednost 30.000,00 kn.


8. Ova odluka primjenjuje se od 7. veljače 2022. godine.

 


 Arhivu tarifa naknada pogledajte ovdje.