.
AUD 1.62070000
CAD 1.47310000
CZK 24.76700000
DKK 7.46010000
HUF 395.13000000
JPY 169.41000000
NOK 11.44800000
SEK 11.25500000
CHF 0.95120000
GBP 0.84540000
USD 1.07150000
PLN 4.35030000

Poslovni računi

Samoborska banka otvara račune poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o obavljanju platnog prometa.

 

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata kojima se regulira poslovanja po transakcijskim računima nalaze se ovdje.


Poslovni subjekti za koje Banka otvara i vodi račune mogu biti pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, udruge i društva (sportska, kulturna, dobrotvorna i sl.) te fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost sukladno propisima.

 

Poslovni subjekti mogu platni promet obavljati:

 - U poslovnicama Banke (gotovinske uplate i isplate, bezgotovinska plaćanja)
 - Na bankomatima Banke i svim ostalim bankomatima gdje je oznaka VISA (gotovinske isplate)
 - Internetom

 

Banka otvara za svoje klijente:

 - račune za redovno poslovanje
 - račune za posebne namjene
 - račune dijela poslovnog subjekta
 - posebne račune za primanja i naknade izuzete od ovrhe
 - druge račune određene zakonskim i podzakonskim propisima

 

Usluge platnog prometa koje će Banka obaviti za svoje klijente uključuju:

 - otvaranje i vođenje računa
 - vođenje osnivačkog pologa
 - izvršenje i evidentiranje transakcija obavljenih u zemlji i inozemstvu
 - obrada podataka iz naloga za plaćanje
 - obavljanje uplata i isplata gotovog novca
 - knjiženje platnih transakcija na računima
 - slanje i primitak platnih transakcija u sustav za obračun međubankovnih plaćanja
 - izvješćivanje klijenata – imatelja računa o stanju i promjenama na njihovim računima
 - arhiviranje i čuvanje dokumentacije s podacima platnog prometa.

 

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa:

 

Kako bi otvorio račun, Korisnik Banci dostavlja:

1) Zahtjev za otvaranje i vođenje transakcijskog računa na obrascu Banke (popunjava se u Banci);

2) zakonom propisanu dokumentaciju koja Banci omogućava identifikaciju Korisnika:

a) Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar ili Izvadak iz Registra, odnosno Rješenje o upisu dijela poslovnog subjekta u sudski registar ili u registar nadležnog tijela ako je upis u registar propisan,
b) Akt nadležnog tijela o osnivanju ako se Korisnik ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona,
c) Izvadak iz zakona odnosno drugog propisa ako je Korisnik osnovan na temelju zakona odnosno drugog propisa
Za dokumentaciju navedenu pod a) i b), Korisnik je dužan Banci predočiti izvornik dokumentacije - Banka zadržava kopije.
3) dokumentaciju koja Banci omogućava identifikaciju osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika – ovlaštenje za zastupanje i original osobne isprave osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja otvara račun u ime Korisnika /Banka zadržava presliku/.

4) dokumentaciju koja Banci omogućava identifikaciju osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na Računu – Prijavu potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu Korisnika i prijavu pečata kojim će ovjeravati naloge za plaćanje dane na obrascima platnog prometa te original osobnih isprava osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na Računu Korisnika.

Prijava potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima i Prijava potpisa osobe ovlaštene za zastupanje te Prijava pečata obavlja se na obrascima Banke na način da se potpisi deponiraju u Banci uz prisutnost djelatnika Banke, Ovlašenika i osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika uz predočenje originala osobnih isprava osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računu i originala osobne isprave osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika /Banka zadržava preslike/,

5) dokumentaciju koju je Banka dužna prikupiti od Korisnika u postupku provedenom u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma /Upitnik o beneficijarnim - stvarnim vlasnicima Korisnika; Upitnik za Korisnike - poslovne subjekte; Upitnik za politički izložene osobe i drugu potrebnu dokumentaciju/

6) dokumentaciju iz koje Banka prikuplja sve podatke koje je za Račun dužna dostavljati u skladu s propisom kojim se uređuje sadržaj Jedinstvenog registra računa u Republici Hrvatskoj,

7) drugu dokumentaciju prema potrebama i na zahtjev Banke (e-mail adresa, telefon, fax i sl. za Korisnika, osobe ovlaštene za zastupanje korisnika, raspolaganje sredstvima, dostavu i primanje dokumentacije i sl.).

Uz ostalu dokumentaciju, osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta potpisuje u Banci i Ugovor o otvaranju i vođenju računa .

Ostala dokumentacija vezana uz poslovanje po računu:

Potvrda o uplati osnivačkog pologa

Promjena informacija o poslovnom subjektu

Promjene po računu

Zahtjev za izdavanje informacija o bonitetu

Zahtjev za stavljanje računa u status mirovanja

Zahtjev za zatvaranje računa


VISA DEBITNA KARTICA

Prilikom otvaranja računa poslovnog subjekta, Banka izdaje VISA debitnu karticu. Poslovni subjekti ovlašćuju jednu ili više osoba za raspolaganje sredstvima, i tim se osobama uručuje VISA kartica.

 

OKVIRNI KREDIT PO POSLOVNIM RAČUNIMA

Banka u skladu sa svojim aktima koji reguliraju odobravanje kredita, svojim klijentima odobrava i okvirne kredite na poslovnim računima, odnosno ulazak u negativni saldo po računu.

 

NAKNADE

Naknade za otvaranje i vođenje računa, kao i za ostale poslove po poslovnim računima nalaze se u Tarifi naknada.

Za sve dodatne informacije molimo, obratite se našim djelatnicima na sljedećim brojevima telefona:

+385-1-5999-223 (poduzeća, neprofitne organizacije)

+385-1-5999-239 (obrtnici)